fbpx

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook, Instagram en Twitter!

 • De inschrijving tot deelname staat open voor uitsluitend vrouwen vanaf 8 jaar, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.

 

 • De inschrijving dient te geschieden op het door de Ladies Ride te verstrekken inschrijfformulier en/of via de website www.ladiesride.nl. Als bewijs van inschrijving geldt het deelnamebewijs.

 

 • Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

 

 • De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen en niet beperkt tot het gestelde in de Wegenverkeerswet. De deelnemers hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie en de bij de organisatie betrokken verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te rijden.

 

 • De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.

 

 • Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid en/of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtredingen kan uitsluiting tot gevolg hebben.

 

 • Het dragen of vervoeren van reclamevoorwerpen, ongeacht de aard daarvan, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur van Stichting Ladies Ride.

 

 • De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken die hij tegenover de organisatie van Ladies Ride zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaak ook ontstaan, en vrijwaart de Ladies Ride voor alle vorderingen die het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten als bijvoorbeeld de ontvangst vooraf bij de aanmeldbalie en de overige activiteiten op de Expo terrein en de evenementen in overige tenten/stands.

 

 • De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn en onder eigen verantwoordelijkheid aan de Ladies Ride deel te nemen.

 

 • De deelnemers aan de Ladies Ride kunnen uitsluitend tijdens het evenement met de start en finish inbegrepen een beroep doen op de pechservice en medische dienst. Het reizen van en naar het evenement is hierbij echter uitgesloten.

 

 • De deelnemers aan de Ladies verlenen bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelneemster zichtbaar is.

 

 • Wanneer naar het oordeel van het bestuur van de Ladies Ride bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken Ladies Ride geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, kan de inschrijver of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten.

 

 • Tenzij anders vermeld zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing op alle (korting)acties en / of (sponsor)aanbiedingen.

 

 • Actievoorwaarden:
  • (korting)acties en / of (sponsor)aanbiedingen zijn niet van toepassing op reeds ingeschreven deelnemers
  • er vindt geen restitutie plaats op reeds betaalde inschrijfkosten
  • (korting)acties en / of (sponsor)aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of sponsoraanbiedingen
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Ladies Ride.